MSJ Geometry Prize

Geometry Prize of the Mathematical Society of Japan


This prize is awarded by the Mathematical Society of Japan

1987 Akio Kawauchi, Shoshichi Kobayashi

1988 Hirotaka Fujimoto

1989 Kenji Fukaya, Yoshio Muto

1990 Akito Futaki

1991 Masaru Takeuchi

1992 Norihito Koiso, Akira Fujiki

1993 Tomoyoshi Yoshida

1994 Tadashi Nagano, Ryoichi Kobayashi

1995 Masaaki Umehara, Kotaro Yamada

1996 Hideki Oomori

1997 Shigenori Bando, Hiraku Nakajima

1998 Tomotada Ohtsuki, Masahiko Kanai

1999 Kaoru Ono, Takao Yamaguchi

2000 Sadayoshi Kojima, Takeo Ohsawa

2001 Reiko Miyaoka

2002 Hajime Tsuji, Kazuyoshi Kiyohara

2003 Shigenori Matsumoto, Kengo Hirachi

2004 Seiichi Kamada, Shin Nayatani

2005 Ryuji Goto, Koji Fujiwara

2006 Toshiki Mabuchi, Takashi Shioya

2007 Shigeyuki Morita, Ken-Ichi Yoshikawa

2008 Kazuo Habiro

MacTutor links:

Mathematical Society of Japan

Mathematical Society of Japan Prizes, etc:

MSJ Seki-Takakazu Prize
MSJ Analysis Prize
MSJ Algebra Prize
MSJ Geometry Prize
MSJ Iyanaga, Spring and Autumn Prize

Other Web site:

Mathematical Society of Japan Web site


Index of Societies Index of Honours, etc.
Main index Biographies Index

JOC/EFR October 2016

The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Societies/MSJGeometryPrize.html