MSJ Algebra Prize

Algebra Prize of the Mathematical Society of Japan


This prize is awarded by the Mathematical Society of Japan

1998 Hiroshi Umemura, Takeshi Saito

1999 Kazuhiro Fujiwara, Masahiko Miyamoto

2000 Koichiro Harada

2001 Tamotsu Ikeda, Toshiaki Shoji

2002 Masato Kurihara

2003 Keiichi Watanabe

2004 Tomohide Terasoma

2005 Iku Nakamura, Kohji Matsumoto

2006 Masaki Hanamura, Hiroyuki Yoshida

2007 Bannai Yoshikazu, Yasushi Hutoshi Yoshioka

2008 Toshiyuki Tanizaki, Iyama Osamu, Namikawa Yoshinori

2009 Keiji Oguiso, Akihiko Yukie


MacTutor links:

Mathematical Society of Japan

Mathematical Society of Japan Prizes, etc:

MSJ Seki-Takakazu Prize
MSJ Analysis Prize
MSJ Algebra Prize
MSJ Geometry Prize
MSJ Iyanaga, Spring and Autumn Prize

Other Web site:

Mathematical Society of Japan Web site


Index of Societies Index of Honours, etc.
Main index Biographies Index

JOC/EFR October 2016

The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Societies/MSJAlgebraPrize.html